”Mikä on kirjanpidon merkitys yritykselle? Yrityksen kirjanpito tukee yrityksen liiketoimintaa ja sen pitäisi olla selkeästi jäsenneltyä. Me Profimalaiset autamme yrityksiä saamaan kirjanpidosta kaiken tärkeän informaation esiin.

Kirjanpito on hyvin säännelty tapa kirjata yrityksen taloudelliset tapahtumat. Kirjanpidon pääasialliset funktiot ovat täyttää verotukseen ja viranomaisten valvontaan liittyvät vaatimukset sekä kertoa omistajalle yrityksen taloudellinen tilanne mahdollisimman ajantasaisesti.

Nämä vaatimukset voi täyttää hyvin tai huonosti, mutta ne eivät vielä auta yritystä erityisemmin. Johtuen tiukoista muotovaatimuksista kirjanpidosta voi olla vaikeaa löytää punaista lankaa, mitä omistaja voi tehdä ja miten tietoa voisi käyttää päätöksenteon tueksi. Jotta yritys voisi hyötyä taloudellisesta tiedosta kirjanpidossa, sen tulisi tukea kyseisen yrityksen liiketoimintaa ja olla jäsenneltynä niin että yritys ymmärtää aina, millainen on oma taloudellinen tila.

Me mietimme aina, miten esitämme luvut asiakkaillemme ja selvennämme, mikä on kirjanpidon merkitys. Kun asiakas ymmärtää luvut, hän voi tehdä yrityksen kannalta hyviä päätöksiä.”

Mats Hästö
Taloushallintopalvelut

YRITYKSEN KIRJANPITO LYHYESTI 

 Yrityksen kirjanpito on keskeinen osa liiketoimintaa, joka auttaa yritystä seuraamaan ja hallitsemaan taloudellista tilannetta. Se kattaa kaikki yrityksen rahavirrat, tulot ja menot sekä varat ja velat. Kirjanpidon avulla yritys pystyy tuottamaan tarkkoja taloudellisia raportteja, jotka ovat välttämättömiä päätöksenteolle ja sijoittajien houkuttelemiselle.  

Kirjanpidosta saadaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kirjanpidon avulla voidaan seurata yrityksen tuloksia kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. Näin yritys ymmärtää myös paremmin liiketoimintansa vahvuuksia ja heikkouksia.

MIKSI KIRJANPITO ON TÄRKEÄÄ? 

Kirjanpito auttaa yritystä täyttämään lakisääteiset velvoitteet. Sen avulla voidaan laskea ja raportoida oikeat verot sekä noudattaa muita taloushallinnon säännöksiä. Tarkka ja asianmukainen kirjanpito on myös tärkeää tilintarkastuksen kannalta, joka voi olla tarpeen esimerkiksi yrityksen kasvaessa tai hakeutuessa pörssiin.

Pankit ja muut rahoittajat vaativat yleensä ajantasaista ja luotettavaa kirjanpitoa ennen kuin ne myöntävät lainoja tai muita rahoitusmuotoja. Hyvin hoidettu kirjanpito antaa rahoittajille varmuuden siitä, että yritys kykenee maksamaan takaisin lainan tai muun rahoituksen. 

MITÄ STRATEGISTA HYÖTYÄ KIRJANPIDOSTA ON? 

Kirjanpito antaa mahdollisuuden analysoida eri toimintojen kannattavuutta. Esimerkiksi voidaan selvittää, mikä tuote tai palvelu tuo eniten voittoa tai mikä asiakasryhmä on kannattavin. Näiden tietojen perusteella voidaan tehdä päätöksiä esimerkiksi markkinointistrategian suhteen.

Hyvä kirjanpitokäytäntö parantaa yrityksen sisäistä hallintoa ja tehokkuutta. Kirjapidon avulla voidaan seurata resurssien käyttöä, kuten materiaalihankintoja ja palkkoja. Tämän tiedon perusteella voidaan tehdä päätöksiä esimerkiksi varastonhallinnasta tai henkilöstön rekrytoinnista. 

Kirjanpito voi myös auttaa ennustamaan tulevaa taloudellista suorituskykyä. Näiden ennusteiden avulla yritys voi suunnitella toimintaansa ja asettaa realistisia tavoitteita. 

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 

Kirjanpidon perusteiden ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta yrittäjä voi menestyksekkäästi johtaa omaa yritystään. Yrittäjän tulisi tietää ainakin mitä tarkoittaa tilinpäätös, kirjanpitovelvollisuus, arvonlisäverotus sekä kahdenkertainen ja yksinkertaistettu kirjanpito. Kirjanpidon voi hoitaa itse tai kirjanpitäjä.

On tärkeää ymmärtää, että kirjanpito ei ole vain byrokraattinen velvollisuus, vaan se on myös arvokas työkalu yrityksen kehittämisessä. Hyvin hoidettu kirjanpito auttaa yrittäjää tekemään oikeita päätöksiä ja varmistamaan yrityksen taloudellisen vakauden.

MITEN VÄLTTÄÄ YLEISIMMÄT VIRHEET KIRJANPIDOSSA? 

Kirjanpitovirheet voivat aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten väärän kuvan yrityksen taloudesta, veroseuraamuksia tai pahimmillaan jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Alla käsitellään neljä yleisintä kirjanpitovirheitä ja annetaan vinkkejä niiden välttämiseksi.

  1. Virheellinen tai puutteellinen dokumentointi

Kaikki liiketoimet tulee dokumentoida huolellisesti ja oikein. Liian usein unohtuu esimerkiksi kuittien säilyttäminen tai tositteiden asianmukainen arkistointi. Ilman riittävää dokumentointia voi olla vaikea todentaa liiketoimen olemassaoloa tai perustella sen luonnetta. 

Vinkki: Luo selkeät prosessit ja ohjeistukset dokumentoinnille. Kouluta henkilökuntaa ja varmista, että kaikki tietävät miten dokumentointi tehdään.

  1. Virheelliset kirjaukset

Yleisiä virheitä ovat esimerkiksi väärät tilinumerot, summan väärin merkitseminen tai kirjausten tekeminen väärään aikaan. Nämä virheet voivat johtaa vääriin tuloksiin ja harhaanjohtavaan informaatioon yrityksen taloudesta.

Vinkki: Käytä asianmukaisia ohjeistuksia ja valvo kirjausten oikeellisuutta säännöllisesti. Hyödynnä myös automatisoituja järjestelmiä, jotka voivat auttaa tunnistamaan mahdollisia virheitä.

  1. Epäsopiva erittely

Kirjanpidossa on tärkeää luokitella liiketapahtumat oikeisiin tileihin ja eritellä ne tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Liian yleisten tai epätarkkojen erittelyiden käyttö voi vaikeuttaa raportointia sekä päätöksentekoa.

Vinkki: Laadi selkeät ohjeet siitä, miten liiketapahtumat tulee eritellä ja varmista niiden noudattaminen.

  1. Sääntöjen noudattamatta jättäminen

Kirjanpitoon liittyy useita lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, joita yrityksen tulee noudattaa. Esimerkiksi verolainsäädännön vaatimukset voivat olla hyvin monimutkaisia ja niiden rikkominen voi johtaa merkittäviin veroseuraamuksiin.

Vinkki: Pidä itsesi ajan tasalla kirjanpitoon liittyvistä lainsäädännön muutoksista. Tarvittaessa käytä asiantuntijoiden apua varmistaaksesi, että yrityksesi täyttää kaikki velvoitteet. 

 

Jos mikään yrityksen kirjanpitoasia mietityttää, ota meihin yhteyttä!  

Voit myös tilata maksuttoman talouden terveystarkastuksen yrityksellenne tästä. 

LARS HÄSTÖ –

TEKIJÄ TALOUDEN

TERVEYSTARKASTUKSEN TAKANA

Lars on ihmisläheinen taloushallinnon ammattilainen, joka näkee firmojen haasteet kassavirran kautta. Tältä tyypiltä voit odottaa oikeita, helposti ymmärrettäviä ja juuri sinun liiketoimintaasi koskevia kysymyksiä. Larsin voit herättää jopa keskellä yötä ja saat häneltä silti selkeät vastaukset PK-yritysten yleisimpiin kassahaasteisiin. Larsia on asiakkaiden toimesta kuvailtu tyypiksi, joka osaa nähdä lukujen taakse. Katso vaikka LinkedIn-profiilin suosituksia!

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Henkilökohtainen tulolähde

Henkilökohtainen tulolähde

Me autamme asiakkaitamme monenlaisissa talouden hallinnan haasteissa, kuten hakemalla tarvittaessa muutoksia verotuspäätöksiin. Henkilökohtainen tulolähde asetti aiemmin asiakkaallemme haasteita tappioiden vähentämisessä, lue alta lisää! Yhteisöjen yritystoiminnassa...

Uuden yrityksen ennakkovero 

Uuden yrityksen ennakkovero 

"Asiakkaamme perusti yrityksen ja tuli meille asiakkaaksi. Meillä on aina tiiviit asiakassuhteet ja käydään asiat läpi niin että yrittäjä tietää, miten hän toimii ja jos ei tiedä, hän voi aina kysyä. Tällä kertaa kysymyksenä oli ennakkovero. Yrittäjä oli onnellisessa...